SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

TEJANI, izobraževanje na področju kulinarike, Teja Perjet s.p.

Kolarjeva ulica 53, 1000 Ljubljana

Slovenija

Matična številka: 6362150000

Davčna številka: SI20718055

Register, Registrski organ: AJPES

Datum vpisa v register: 18.04.2013

Zavezanec za DDV: DA

Telefonska številka: 040 298 449

E- poštni naslov: info@tejani.si 

O podjetju oz. podjetniku:

 

TEJANI, Teja Perjet s.p. se ukvarja s spletno prodajo blaga oziroma izdelkov – oblačil, nakita, ipd..

Splošni pogoji spletne trgovine so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT) ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1).

SPLOŠNI DEL

 

 •  Splošni pogoji poslovanja
  1. Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju splošni pogoji) TEJANI, Teja Perjet s.p. (v nadaljevanju Podjetnik) so sestavni del vseh pogodb med Podjetnikom in kupci izdelkov (v nadaljevanju tudi: stranke), ki poslujejo s Podjetnikom.
  2. Določila splošnih pogojev se uporabljajo tudi za vse ponudbe, predračune, predpogodbe, pravno-poslovne izjave in druge storitve, ki izhajajo iz poslovanja med Podjetnikom in stranko. 
  3. Uporaba pojmov: 
  • Stranka je fizična ali pravna oseba, ki je v pravno poslovnem razmerju s Podjetnikom, ne glede na njeno pravno ali statusno obliko.
  • Potrošnik je vsaka stranka, ki je fizična oseba in pridobiva ali uporablja blago ali storitve Podjetnika za osebne namene oziroma za namene izven svoje poklicne ali pridobitne dejavnosti. 
 • Ponudba je enoten izraz za ponudbo v raznovrstnih oblikah, predračun ali drugo obliko predloga za sklenitev pogodbe, ki ga Podjetnik ponudi stranki.
  • Pogodba je sporazum v pisni obliki, ki je sklenjen med Podjetnikom in stranko. Za sklenitev pogodbe se šteje tudi ponudba ali predračun, ki ga Podjetnik pošlje stranki in ga stranka sprejme oziroma potrdi. Predmetni splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe.
  • Predmet pogodbe je lahko blago, ki so lahko vsi izdelki iz prodajnega kataloga Podjetnika.
 • Spletno stran in trgovino Podjetnika je spletno mesto COOL MAMACITA na domeni https://coolmamacita.si/.
 • Uporabnik je oseba, ki obišče oz. uporablja spletno stran in trgovino Podjetnika, ne glede na registracijo.
 1. Glede obveščanja stranke o dobavi, sklenitvi, odstopu ali spremembi pogodbe in vseh drugih informacij velja oddajna teorija. To pomeni, da se za dan obvestitve stranke šteje datum, ko Podjetnik odpošlje obvestilo po komunikacijskem mediju.
 2. Podjetnik obvešča stranko preko elektronske pošte, navadne pošte, telefona ali na drug način, za katerega se dogovori s stranko. 
 3. Delovni čas Podjetnika je od ponedeljka do petka, od 8:00 do 16:00.
 • Uporaba splošnih pogojev poslovanja
  1. Predmetni splošni pogoji so prednostni, torej v celoti nadomestijo manjkajoča, drugačna in nasprotujoča pogodbena določila med Podjetnikom in stranko. 
  2. Predmetni splošni pogoji nadomestijo kakršnekoli splošne pogoje in druge dokumente stranke, razen če uporabo predmetnih splošnih pogojev Podjetnik izrecno izključi v pisni obliki.
  3. Predmetni splošni pogoji predstavljajo sestavni del pogodb, sklenjenih med stranko in Podjetnikom. S podpisom pogodbe ali z drugačnim vstopom v pogodbeno razmerje stranka v celoti soglaša z vsebino predmetnih splošnih pogojev in potrjuje, da je v celoti seznanjena z vsebino predmetnih splošnih pogojev. 
  4. Predmetni splošni pogoji so dostopni na spletni povezavi: https://coolmamacita.si/pogoji-poslovanja/
    Seznanitev s splošnimi pogoji poslovanja je možna tudi na poslovnem naslovu Podjetnika. 
  5. Kot podpis pogodbe se šteje oddaja veljavnega naročila v spletni trgovini Podjetnika.
  6. Predmetni splošni pogoji zavezujejo potrošnika le, če je bil na njihov obstoj izrecno opozorjen pred sklenitvijo pogodbe, predračuna, predpogodbe ali ponudbe.
 •  Spremembe splošnih pogojev poslovanja
  1. Ob morebitni spremembi splošnih pogojev postanejo spremembe za stranko zavezujoče z dnem, ko se z njimi seznani.
  2. Šteje se, da je stranka seznanjena s spremembami v trenutku objave spremembe na spletni strani in ob potrditvi oddaje naročila. S tem se šteje, da stranka soglaša s spremembo splošnih pogojev. 
  3. Stranka, ki ne soglaša s spremembo splošnih pogojev, je dolžna v 2 dneh po prejemu obvestila o spremembi podati Podjetniku pisno izjavo o nestrinjanju. Če stranka v navedenem roku ne sporoči svojega nesoglasja s spremenjenimi pogoji poslovanja, se šteje, da s spremembo v celoti soglaša.
  4. V kolikor stranka poda izjavo, da ne soglaša s spremenjenimi pogoji poslovanja, ima Podjetnik pravico, da odstopi od pogodbe.
  5. V primeru, da predmetni splošni pogoji nasprotujejo drugim splošnim pogojem Podjetnika, se uporabi tista določba, ki je specialnejša v konkretnem primeru.
  6. Podjetnik in stranka lahko izključita uporabo posameznih določil predmetnih splošnih pogojev, če so ta določila neskladna z določili pogodbe ali s splošnim namenom pogodbe.
 • Splošne določbe
  1. Stranka je dolžna obvestiti Podjetnika o vseh podatkih in dejstvih, ki so pomembni za vzpostavitev in nadaljevanje pravno poslovnega odnosa (sprememba prebivališča ali sedeža, sprememba lastniške ali pravnoorganizacijske oblike, insolventnost itd.).
  2. Podjetnik zbira nekatere osebne podatke strank. Vrste osebnih podatkov, namene njihove obdelave ter zakonske podlage za obdelavo ureja dokument Politika zasebnosti, ki je sestavni del splošnih pogojev poslovanja. Stranke se lahko seznanijo s Politiko zasebnosti na spletni strani Podjetnika https://coolmamacita.si/pogoji-poslovanja/.
  3. Podjetnika zavezujejo vse navedbe glede lastnosti blaga, ki so vključene v konkretni ponudbi oziroma pogodbi.
  4. Podjetnik si pridružuje pravico do spremembe specifikacij ali informacij iz predhodne točke, brez predhodnega obvestila stranki, specifikacije in informacije pa so obvezujoče zgolj v primeru, če so določene v pogodbi.
 • Cene
  1. Cene, prikazane na spletnem naslovu Podjetnika se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
  2. Cene v spletni trgovini predstavljajo končne cene, ki vključujejo tudi strošek dostave in davek na dodatno vrednost.
 • Plačilne metode
 • Podjetnik omogoča plačilo za izdelke in storitve na sledeče načine:
 • Gotovinsko plačilo ob dostavi s strani partnerja GLS.
 1. Varnost osebnih podatkov in plačil je v domeni ponudnikov plačilnih storitev. Za vse ostalo Podjetnik uporablja primerna tehnična in organizacijska sredstva za zagotavljanje varnosti in tajnosti osebnih podatkov ter plačilnih informacij.
 • Izstavljanje računov
 • Po uspešni oddaji in potrditvi naročila Podjetnik pošlje stranki račun za naročeno blago ali storitev v obliki PDF dokumenta na e-poštni naslov, ki ga stranka navede ob oddaji naročila na spletni strani Podjetnika. 
 • Dolžnost stranke je, da pred izvedbo naročila pregleda vse podatke in specifikacije naročila. Kasneje podani ugovori glede nepravilnosti izdanih računov niso upoštevni.


 • Lastništvo
  1. Če v pogodbi med Podjetnikom in stranko ni dogovorjeno drugače, si Podjetnik pridružuje lastninsko, avtorsko ter sorodne pravice na vseh dokumentih, ki so potrebni ali zagotovljeni v zvezi s sklenitvijo in/ali izvrševanjem pogodbe.
 • Poslovna skrivnost 
  1. Pogodbe, sklenjene med Podjetnikom in stranko so poslovna skrivnost. Prav tako so poslovna skrivnost vsi podatki, ki jih Podjetnik posreduje stranki pred sklenitvijo pogodbe, kot so različni priročniki, navodila, tabele, ceniki, poslovni ali finančni podatki itd. Stranka se zavezuje ohranjati poslovne skrivnosti Podjetnika ves čas trajanja pogodbenega razmerja in še 5 let po preteku pogodbenega razmerja. V primeru kršitve poslovne skrivnosti je stranka odškodninsko in kazensko odgovorna.
 • Omejitev odgovornosti
  1. Lastnosti izdelkov, rok dobave ali cena se lahko spremenijo tako hitro, da Podjetnik ne uspe popraviti podatkov v spletni trgovini. V tem primeru bo Podjetnik kupca obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od naročila ali zamenjavo naročenega blaga.
  2. Podjetnik si pridržuje pravico do začasne onesposobitve dostopa do spletne strani v primerih tehničnih težav ali vzdrževalnih del. V primeru pojavljanja tehničnih težav si Podjetnik pridržuje pravico do preklica vseh naročil, izvedenih v obdobju pojavljanja tehničnih težav. V takih primerih bo Podjetnik nemudoma obvestil stranko o tehničnih težavah ter posredoval navodila glede nadaljnjih postopkov. Stranka mora pred obiskom spletne strani Podjetnika na lastno odgovornost zagotoviti varnost svojih tehničnih sredstev za dostop do spletne strani in varnost uporabniških imen in gesel na spletni strani.
  3. Podjetnik si pridržuje pravico, da izjemoma odstopi od izvedbe naročila v primerih, ko naročeni izdelki niso več dobavljivi, če je ugotovljena povečana plačilna rizičnost kupca ali če je prišlo do očitne napake v ceniku. V vseh takih in podobnih primerih bo stranka o morebitnem odstopu od pogodbe s strani Podjetnika nemudoma obveščena.
  4. Podjetnik si pridržuje možnost odstopa od pogodbe, če se ugotovi bistvena zmota v skladu z 46. členom Obligacijskega zakonika.
 • Obravnava pritožb in reševanje sporov
  1. Za razlago teh prodajnih pogojev ali pogodb, sklenjenih med Podjetnikom in stranko, se uporablja izključno pravo Republike Slovenije. Pogodbeni stranki se zavežeta, da bosta morebitne nastale spore najprej reševali na miren način – izvensodno.
  2. Skladno z zakonsko ureditvijo Podjetnik ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.
  3. Ponudnik, ki kot ponudnik blaga in storitev omogoča spletno trgovino na območju RS, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom na spletni povezavi:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

 1. Podjetnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Podjetnik zagotavlja učinkovit in zaupen sistem obravnavanja pritožb. Pritožbo je potrebno poslati na e-poštni naslov info@tejani.si
 2. Podjetnik bo stranki v 5 delovnih dneh po prejemu pritožbe potrdil prejem ter obvestil stranko o poteku in trajanju pritožbenega postopka. 
 • Odstop Podjetnika od pogodbe
  1. V primeru kršitve določil pogodbe ali teh splošnih pogojev s strani stranke ima Podjetnik pravico odstopiti od pogodbe brez nadaljnjih obvestil stranki. V takem primeru Podjetnik na transakcijski račun stranke vrne morebitne vplačane zneske.
  2. Prav tako ima Podjetnik pravico odstopiti od pogodbe v primeru, če stranka, ki ni potrošnik, postane insolventna ali plačilno nesposobna ali če ima blokirana sredstva na poslovnem računu več kot 15 dni, če je uveden ali zgolj predlagan postopek prisilne poravnave ali stečaja.
  3. Podjetnik ima pravico do odstopa od pogodbe, če stranka ne izpolnjuje svojih obveznosti, če stranka daje Podjetniku neresnične podatke, ki otežujejo ali onemogočajo izpolnitev pogodbe in če ne plača svojih obveznosti skladno s pogodbo in temi splošnimi pogoji.
 • Mnenja, ocene in priporočila
 • Mnenja, ocene in priporočila naročnikov so integralni del spletne strani in so namenjena skupnosti uporabnikov. Z oddajo mnenja, ocene ali priporočila se uporabnik izrecno strinja s pogoji uporabe njegovega mnenja ali komentarja in Podjetniku dovoljuje objavo dela ali celotnega besedila v vseh elektronskih in drugih medijih komunikacije z javnostjo.


 • Postopek oddaje naročila
 • V razdelku “trgovina” na spletni strani lahko uporabnik s klikom izbere možnost “dodaj v košarico”. Sistem nato izda obvestilo o uspešnem dodajanju izdelka v košarico željenega blaga. Ko sistem zabeleži dodani izdelek v košarici, lahko uporabnik s klikom na ustrezen gumb izbere bodisi vrnitev na ponudbo trgovine bodisi nadaljuje s plačilnim postopkom. 
 • Če želi uporabnik odstraniti določen izdelek ali storitev iz nakupovalne košarice, lahko s klikom na ikono košarice (zgornji desni kot na začetni spletni strani) dostopi do dodanih izdelkov oziroma storitev ter s klikom na gumb »-« in »posodobi košarico« odstrani izbrani izdelek. Če želi uporabnik dodati nove izdelke ali storitve v košarico, to stori s klikom na gumb “nadaljuj z nakupovanjem” in ponovitvijo postopka iz prehodnega člena. 
 • Po potrditvi nakupovalne košarice z izbranimi izdelki in storitvami sistem preusmeri uporabnika na obrazec s podatki kupca oziroma naročnika. Za izvršitev naročila mora uporabnik pravilno izpolniti vsa polja, ki so označena z rdečo zvezdico.
 • Uporabnik ima na voljo zgoraj navedena plačilna sredstva.
 • V primeru, da je uporabnik imetnik promocijske kode ali kupona Podjetnika, jo lahko uporabi in navede v ustreznem polju pri oddaji naročila. 
 • Dostava je mogoča le preko partnerske družbe GLS.
 • Pred oddajo naročila lahko uporabnik preveri in po potrebi popravi vse vnesene podatke v zvezi z naročilom, ki mu jih sistem izpiše po uspešni potrditvi vseh predhodnih faz postopka.  Uporabnik naročilo potrdi s klikom na gumb “Kupi sedaj”, s tem pa se zaveže k izpolnitvi pogodbe in potrdi, da je zavezan k plačilu. V primeru, da je naročilo uspešno oddano, sistem izpiše številko naročila.
 • Kupoprodajna pogodba (naročilo) je v elektronski obliki shranjena na strežniku Podjetnika, stranka pa lahko pridobi kopijo z zahtevo po elektronski pošti na: info@tejani.si.
 • Po uspešni oddaji naročila uporabnik prejme na svoj e-poštni naslov potrdilo o prejetju in potrditvi naročila.
 • Registrirani uporabnik lahko dostopi do podatkov o vsebini pogodbe in statusu naročila v svojem uporabniškem profilu kadarkoli.
 • V namen preveritve navedenih uporabnikovih podatkov in točnosti naročila lahko Podjetnik kontaktira uporabnika na njegovo telefonsko številko.
 • Postopek oddaje naročila se za pravne osebe razlikuje zgolj v obvezni navedbi imena pravne osebe in identifikacijske. št. za DDV in davčne številke.


 • Dobavni pogoji
 • Za naročila (znotraj ozemlja Republike Slovenije) je strošek transportnega pakiranja in dostave vključen v ceno.
 • Dostava je mogoča samo na območju Slovenije. 
 • Naročeno blago, za katerega je bilo naročilo oddano na delovnik do 14. ure, bo odposlano istega dne. Naročeno blago, za katerega je bilo naročilo oddano na dela prost dan ali praznik, bo odposlano ob prvem naslednjem delovniku. Izdelki, pri katerih je na spletni strani izrecno naveden daljši dobavni rok, bodo dostavljeni v slednjem roku. 
 • V primeru, da Podjetnik zaradi nepredvidljivih razlogov blaga ne more odpremiti v obljubljenem roku, o novem dobavnem roku obvesti stranko preko posredovanih kontaktnih podatkov.
 • Podjetnik v nobenem primeru ne odgovarja za nedobavo blaga iz razlogov, na katere nima vpliva. 
 • V primeru, da stranka ne prejme naročenega blaga v dogovorjenem roku, mora Podjetnika pozvati na izpolnitev obveznosti in določiti dodatni rok za izpolnitev obveznosti. Če Podjetnik tudi v dodatnem roku ne opravi dobave oziroma izpolni obveznosti, lahko stranka odstopi od sklenjene pogodbe in zahteva vračilo že vplačanih zneskov za nakup blaga. 
 • Podjetnik ne odgovarja za zamudo ali nedobavo blaga v primeru višje sile v skladu z 153. členom Obligacijskega zakonika.


 • Prevzem blaga
  1. Stranka je dolžna prevzeti predmet pogodbe najkasneje v roku 14 dni po prejemu pisnega poziva Podjetnika.
  2. V primeru dostave blaga preko partnerskih dostavnih služb je stranka dolžna opraviti prevzem blaga v skladu s pogoji poslovanja dostavne službe.
 • Kuponi in promocijske kode
 • Kupon Podjetnika ima naravo darilne kartice. Vsak kupon je označen z edinstveno serijsko številko, Podjetnik kot izdajatelj kupona pa je dolžan slednjega sprejeti kot plačilno sredstvo v okviru svoje spletne trgovine.
 • Kupon je vnovčljiv v roku 6 mesecev po datumu njegove izdaje, razen v primerih, ko je na kuponu izrecno naveden drugačen rok vnovčljivosti. Kupon je vnovčljiv samo v celoti, vrednost naročila pa mora biti višja ali enaka vrednosti kupona. V primeru, da je vrednost naročila višja od vrednosti kupona, mora uporabnik doplačati razliko do polne vrednosti naročila.
 • Zamenjava kupona za denarna sredstva ni mogoča.
 • Uporaba kupona je mogoča v postopku oddaje naročila na spletni strani. Po izpolnitvi ostalih pogojev za oddaje naročila lahko uporabnik v polju za kupone navede edinstveno osemmestno serijsko številko kupona ter potrdi s klikom na gumb “unovči kupon”. Vrednost kupona sistem avtomatično odšteje od vrednosti naročila, ki ga uporabnik želi oddati.
 • V okviru posameznega postopka oddaje naročila je mogoče uporabiti več kuponov.


 • Pravice in obveznosti potrošnikov – Pravica do odstopa potrošnika od pogodbe
  1. Potrošnik ima v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga Podjetniku sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Rok se začne šteti en dan po datumu prevzema blaga.
  2. Odstop od pogodbe potrošnik sporoči na e-naslov prodajalca info@tejani.si ali na drug način, ki ga omogočajo ostali kontaktni podatki Podjetnika, oziroma s pomočjo obrazca v prilogi k tem splošnim pogojem poslovanja. Voljo za odstop od pogodbe mora potrošnik navesti jasno in nedvoumno. 
  3. V primeru odstopa od pogodbe potrošnik prejeto blago bodisi vrne bodisi pošlje na naslov Podjetnika (Kolarjeva ulica 53, 1000 Ljubljana). Kupec mora najkasneje v 14 dneh po obvestitvi Podjetnika o odstopu od naročila podjetju vrniti blago. 
  4. Potrošnik odgovarja samo za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. Potrošnik mora vrniti izdelek v originalni embalaži. 
  5. Če potrošnik odstopi od pogodbe mu Podjetnik brez nepotrebnega odlašanja vrne prejeta plačila z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.
  6. Potrošnik skupaj z izjavo o odstopu navede svoje osebne podatke (osebno ime in kontaktne podatke). Podjetnik vrne kupnino in vsa ostala plačila najkasneje v 14 dneh po prejetju obvestila o odstopu, vendar lahko Podjetnik vračilo zadrži do prejetja vrnjenega blaga oziroma dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je dejansko poslal blago.
  7. Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila blaga. 
  8. Potrošnik nima pravice do odstopa od naročila v primerih, določenih v 5. odstavku 43.č člena Zakona o varstvu potrošnikov.
  9. V primeru, da je bil za plačilo naročila (ali za del vrednosti naročila) uporabljen kupon, se v primeru odstopa od pogodbe potrošniku vrne kupon v enaki vrednosti, kot jo je imel kupon ob oddaji naročila.
 • Odgovornost za stvarne in pravne napake
  1. Podjetnik odgovarja za stvarne napake, ki jih je blago imelo takrat, ko je nevarnost naključnega uničenja ali poškodovanja prešla na stranko. Ta trenutek praviloma nastane s prevzemom blaga. 
  2. Glede pravic in obveznosti izhajajočih iz stvarnih napak se uporabljajo določbe navedene v členih 37. do 40. Zakona o varstvu potrošnikov.  

Ti splošni pogoji Podjetnika so veljavni od 22. 2. 2021 do njihovega preklica oz. do sprejema novih splošnih prodajnih pogojev poslovanja TEJANI, Teja Perjet s.p..

IZJAVA POTROŠNIKA O ODSTOPU OD POGODBE SKLENJENE NA DALJAVO

TEJANI, Teja Perjet s.p. 

Kolarjeva ulica 53, 1000 Ljubljana

Matična številka: 6362150000

Obveščam vas, da odstopam od pogodbe, sklenjene na daljavo, za nakup blaga (ustrezno obkroži oz. dopolni): 

 1. a) specifikacija blaga: ______________________________________________________________________________ 
 2. b) ki izhaja iz priloženega dokumenta (račun, prevzemnica) 

na podlagi naročila z dne ______________ v skupnem znesku __________________; blago sem prejel/a dne _______________. 

Ime in priimek potrošnika/potrošnice _______________________________________________________________________ 

Naslov potrošnika/potrošnice:__________________________________________________

Telefonska številka, e-naslov potrošnika/potrošnice (neobvezno): ______________________________

Kupnino v višini ________________ EUR, ki sem vam jo plačal/a dne_______________, mi prosim vrnite na moj transakcijski račun št.:_________________________________, odprt pri banki __________________________. 

V _________________, dne ___________________ 

Podpis potrošnika (samo, če se obrazec oddaja v fizični obliki)

______________________________